Month: April 2017

https://www.youtube.com/watch?v=DAtyTYfCTPs&t=37s
https://www.youtube.com/watch?v=2PfMJgTY0So&t=1043s
https://www.youtube.com/watch?v=kHrFSA4N0JY&t=87s
https://www.youtube.com/watch?v=VvKhSWUtWmk&t=19s
https://www.youtube.com/watch?v=EhmruSAV5xc&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=EhmruSAV5xc&t=88s
https://www.youtube.com/watch?v=Wv32tqKdpgI&t=1641s
https://www.youtube.com/watch?v=uamCxS46w3s
https://www.youtube.com/watch?v=mps0l7tqtQ4
https://www.youtube.com/watch?v=J2UP74YASWk
https://www.youtube.com/watch?v=xtHIoIWwhvo&t=1s
https://www.youtube.com/watch?v=kASyiBM0MIY&t=5s